Dự Án Nhà Máy May Phúc Long. Khu Công Nghiệp Phúc Long

Tên Khách Hàng Dự án nhà máy may phúc Long.
Địa Chỉ Khu công nghiệp phúc Long
Lĩnh Vực Trần nỗi
Diện Tích 10 nghìn m2
Đơn Vị Thiết Kế

Dự Án Nhà Máy May Phúc Long. Khu Công Nghiệp Phúc Long