Thi Công Nhà Hàng Cơm Niêu Thành Phố Vĩnh Long

Tên Khách Hàng Anh Phương
Địa Chỉ Thành Phố Vĩnh Long
Lĩnh Vực Nhà Hàng
Diện Tích Phào Chỉ Pu 2000md. Sơn nước 3000m2
Đơn Vị Thiết Kế

Thi Công Nhà Hàng Cơm Niêu Thành Phố Vĩnh Long