Villa Huyện Phú Khánh, Bình Dương

Tên Khách Hàng Villa Huyện Phú Khánh, Bình Dương
Địa Chỉ Bình Dương
Lĩnh Vực Phào Chỉ, Thạch Cao
Diện Tích
Đơn Vị Thiết Kế